Day Care

บริการดูแลแบบเช้าไป-เย็นกลับ บริการดูแล 09.00-17.00 น.ให้บริการกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมกระตุ้นสมองและกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมบริการอาหารเที่ยงและของว่าง ดูแลเรื่องการรับประทานยาให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม หรือต้องการการดูแลในระหว่างวัน