หน้าหลัก-ข้อความ

บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม

(Bangkok Care Nursing Home – BCNH)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และกายภาพบำบัด

            ผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวและสังคม ซึ่งในช่วงวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้านความคิดความจำ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว การมองเห็น การรับประทาน การสื่อสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองความคิดความจำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีความจำที่ดี มีความสุขในทุกๆด้าน สนุกสนานกับการทำกิจกรรม การเข้าสังคม มีความภาคภูมิใจในตนเอง

            BCNH จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของทีมแพทย์เฉพาะทางที่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

            ทีมแพทย์จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและกายภาพบำบัดแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญในการดูแล ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมอง มุ่งเน้นการป้องกัน บำรุง และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างแท้จริง ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

” เพราะเราคือครอบครัว “