บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม (Bangkok Care Nursing Home – BCNH) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและกายภาพบำบัด ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญในการดูแล ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมอง มุ่งเน้นการป้องกัน บำรุง และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความสุขอย่างแท้จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

วิสัยทัศน์

        เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและกายภาพบำบัดแนวใหม่ ที่เติบโตคู่กับสังคมไทย

พันธกิจ

  • ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นอย่างดีที่สุดในทุกๆด้าน เหมือนดูแลคนในครอบครัว
  • ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นอย่างมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ